0901 247 248

Nhóm phân công thức V

NPK HÀ LAN 19-9-20+TE

MSP1046
Giá: Liên hệ

NPK HÀ LAN 17-7-17+TE

MSP1039
Giá: Liên hệ

NPK HÀ LAN 17-7-17 (50KG)

MSP1040
Giá: Liên hệ

NPK HÀ LAN 17-7-17 (25KG)

MSP1041
Giá: Liên hệ

NPK HÀ LAN 18-8-16+TE

MSP1042
Giá: Liên hệ

NPK SEVEN 17-7-17+7S+TE

MSP1043
Giá: Liên hệ

NPK HÀ LAN 17-7-17+7S+TE

MSP1044
Giá: Liên hệ

NPK HÀ LAN 20-10-15+TE

MSP1045
Giá: Liên hệ